KYOTO

20 galleries

Kyoto gardens and shrines along with garden scenes and seasonal garden images. Ryoanji, Kinkaku-ji, Ginkaku-ji, Ohara, Kokadera, Saiho-ji, Daikaku-ji, Byodo-in, the Imperial Palace, Tofuku-ji, Katsura Villa, Fushimi-inari shrine, Kurama, Mount Kurama, Heian-jingu shrine, Arashiyama, Jikko-in, Jakko-in and Kyoto city scenes.